30

لامپ استوانه ای ۲۰ وات PL

توان اسمی شار نوری دمای رنگ بهره نوری جریان ارتفاع قطر تعداد در کارتن
20 1800 3000 90 150 149 80 20
20 1850 6500 95 150 149 80 20
30

لامپ استوانه ای ۳۰ وات PL

توان اسمی شار نوری دمای رنگ بهره نوری جریان ارتفاع قطر تعداد در کارتن
30 2700 3000 90 230 179 100 10
30 2900 6500 95 230 179 100 10
40

لامپ استوانه ای ۴۰ وات PL

توان اسمی شار نوری دمای رنگ بهره نوری جریان ارتفاع قطر تعداد در کارتن
40 3600 3000 90 330 210 120 10
40 3900 6500 95 330 210 120 10
50

لامپ استوانه ای ۵۰ وات PL

توان اسمی شار نوری دمای رنگ بهره نوری جریان ارتفاع قطر تعداد در کارتن
50 4200 3000 85 400 250 140 10
50 4700 6500 95 400 250 140 10