sidco_buildings

شرکت توسعه صنایع نیمه رسانا

‫شــرکت ‬‫توســعه‬ ‫صنایــع‬ ‫نیمــه‬ ‫رســانا‬ ‫(ســیدکو)‬ ‫بــا‬ ‫هــدف‬ ‫تولیــد‬ ‫انــواع‬ ‫محصــوالت‬ ‫روشــنایی‬ ‫و‬ ‫بــا‬ ‫اتــکا‬ ‫بــه‬ ‫نیروهــای‬‫ متخصــص‬ ‫داخلــی‬ ‫و‬ ‫بــا‬ ‫ســـرمایه‬ ‫گــذاری‬ ‫مســــتقیم‬ ‫خارجــی‬ ‫در‬ ‫ســال‬ ‫‪1396‬‬ ‫تأســیس‬ ‫گردیــد‪.‬‬ ‫ســهامداران ‬‫اصلــی‬ ‫ایــن‬ ‫مجموعــه‪،‬‬ ‫شــرکت‬ ‫تولیــدی‬ ‫‪Camelion‬‬ ‫چیــن‬ ‫و‬ ‫شــرکت‬ ‫تــک‬ ‫درخــت‬ ‫ســبز‬ ‫صنعــت‬ ‫می‌باشــند‪.‬‬ ‫ایــن ‬‫مجموعــه‬ ‫بــا‬ ‫بهــره‬ ‫گیــری‬ ‫از‬ ‫دانـــش‬ ‫فنــی‬ ‫روز‬ ‫دنیــا‬ ‫و‬ ‫اســتفاده‬ ‫از‬ ‫دســـــتگاه‌های‬ ‫فــول‬ ‫اتوماتیــک‬ ‫تولیــد‬ ‫لامپ،‬‬‫ تــوان‬ ‫تأمـــین‬ ‫ســهم‬ ‫قابــل‬ ‫ملاحظه ای از‬ ‫نیازهــای‬ ‫داخــل‬ ‫و‬ ‫صــادرات‬ ‫انــواع‬ ‫محصــوالت‬ ‫بــه‬ ‫کشــورهای‬ ‫منطقــه‬‫ را‬ ‫دارا‬ ‫می‌باشــد‬ ‫‪.‬‬ ‫محــل‬ ‫کارخانــه‬ ‫واقــع‬ ‫در‬ ‫شــهرک‬ ‫صنعتــی‬ ‫ســپیدرود‬ ‫رشــت‬ ‫اســت‬ ‫و‬ ‫بــا‬ ‫افتتــاح‬ ‫طــرح‬‫ توســعه‬ ‫شــرکت‬ ‫در‬ ‫زمســتان‬ ‫‪1398‬‬ ‫ظرفیــت‬ ‫تولیــد‬ ‫مجموعــه‬ ‫بــه‬ ‫بیــش‬ ‫از‬ ‫‪17‬‬ ‫میلیــون‬ ‫انــواع‬ ‫المــپ‬ ‫و‬ ‫چــراغ‬‫‪LED‬‬ ‫افزایــش‬ ‫یافــت‪.‬‬ ‫طیــف ‬‫محصــوالت‬ ‫تولیــدی‬ ‫ایــن‬ ‫شــرکت‬ ‫شــامل‬ ‫انــواع‬ ‫المپ‌هــای‬ ‫حبابــی‪،‬‬ ‫شــمعی‪،‬‬ ‫رفلکتــور‬ ‫‪،‬هــای‬ ‫وات‪،‬‬ ‫انواع‬‫چــــراغ‬ ‫های‬ ‫توکار‬ ‫و‬ ‫روکار‬ ‫است‬ ‫و‬ ‫بــــرنامه‌ی‬ ‫تــــیم‬ ‫‪R&D‬‬ ‫شــــرکت‬ ‫توسعه‌ی‬ ‫سبد‬ ‫محصوالت‬ ‫مجموعه‬ ‫همــگام‬‫بــا‬ ‫رشــد‬ ‫تکنولــوژی‬ ‫صنعــت‬ ‫روشــنایی‬ ‫می‌باشــد‬‫‪.‬‬
اطلاعات بیشتر

کیفیت

کیفیت بالا با روشنایی فوق‌العاده

محیط زیست

سازگار با محیط زیست با صرفه اقتصادی بالا

انرژی

صرفه‌جویی در مصرف انرژی تا ۸۰

ضمانت کیفیت

ضمانت کیفیت و عمر طولانی

طراحی شیک و زیبا

طراحی شیک و زیبا با ظاهری مدرن

نورپردازی

نورپردازی منحصر به فرد با الگوهای متنوع

پرتاب نور یکنواخت

"پرتاب نور یکنواخت در سراسر فضا

مقرون به صرفه

گزینه‌ای مقرون به صرفه برای تمامی فضاها